حتر دو روز قبل از ترور علیه شاه اردن چه گفت (ویدیو)