هشدار ژاپن به چین دربارۀ جزایر مورد مناقشه

ژاپن چین را از گسترش فعالیت نظامی بر فراز جزایر مورد مناقشه در «دریای شرقی چین» بر حذر داشته است.