ارائه گزارش کمیته انتخابات خانه احزاب در جلسه شورای مرکزی

عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران گفت: در جلسه امروز گزارش عملکرد کمیته‌های بانوان، اطلاع‌رسانی، انتخابات،‌ حقوقی، اموری مالی و پشتیبانی به استماع اعضای حاضر رسید.