ارائه گزارش کمیته انتخابات خانه احزاب در جلسه شورای مرکزی