آمار آبی و اناری ها در چمپیونزلیگ/ بارسا بدون مسی بهتر است