در مصاحبه با مارکا/ ژابی: گل راموس، از بهترین لحظات زندگیم بود