سازمان تعزیرات حکومتی: تخلف ۶۰ میلیاردی یک بیمارستان خصوصی