توجه به نیازهای ارتباطی زائران اربعین با داخل ایران لازم است