تدابیر امام باعث شد تا برخی تهدیدات به فرصت بدل شود/برخی دَم از کاهش قدرت نظامی نزنند