راز وجود روده‌های شوهر در چمدان زن مراکشی چه بود؟

مقامات گمرک استرالیا چمدانی کشف کردند که روده‌های یک مرد در آن قرار داشت.