ولید المعلم: آمادگی دمشق برای گفتگو دربارۀ دولت وحدت ملی

سوریه می‌گوید آماده است تا در هر گونه ابتکار عملی که به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور منتهی شود، شرکت کند.