ولید المعلم: آمادگی دمشق برای گفتگو دربارۀ دولت وحدت ملی