کمبود معلم در برخی از رشته‌ها مشکل اصلی آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از بزرگترین مشکلات آموزش و پرورش عدم تناسب نیروی انسانی با نیاز آن است.