کمبود معلم در برخی از رشته‌ها مشکل اصلی آموزش و پرورش است