نیکوتین مانع پیری مغز می شود!

نیکوتین ماده ای در توتون سیگار که باعث اعتیاد می شود و در سیگارهای الکترونیکی هم به شکل مایع وجود دارد. به همین دلیل، نتایج یک گزارش پزشکی اکه نیکوتین را ماده ای با فواید خاص معرفی کرده است، می تواند جالب توجه باشد….