۳۰ درصد جمعیت کشور در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند