ایران و عمان به دنبال ارتقای روابط به ویژه در سطح اقتصادی و تجاری هستند