شاه شیعه ستیز اردن ظهورداعش را به شیعیان ربط داد

شاه اردن، حمایت آمریکا از نقش سیاسی ونظامی کردها و به ویژه، شیعیان در عراق را عامل بروز بحران در این کشور و ظهور داعش دانست….