پاداش بازیکنان فوتسال افزایش یافت

وزیر ورزش و جوانان برای تیم ملی فوتسال پاداش در نظر گرفت.