جهت‌‌گیری‌ آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه مشخص شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد می‌کنم در برنامه ششم توسعه،جهت‌‌گیریها در عرصه آموزش و پرورش دقیق مشخص شود.