آمریکا یک شرکت چینی را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی کره شمالی تحریم کرد