وزیر جنگ جدید داعش کیست؟

گروه تروریستی داعش یک سرتیپ گارد ریاست جمهوری صدام را به عنوان وزیر جنگ جدید خود منصوب کرد….