افزایش مناقشه چین و ژاپن بر سر جزایر مشترک

ژاپن دربیانیه‌ای هشدارآمیز، چین را از گسترش فعالیت نظامی در نزدیکی جزایر مورد مناقشه در «دریای شرقی چین» برحذر داشته است.