مقامات پنتاگون از پرداخت پول به ایران اطلاعی نداشتند