دستور ملک سلمان برای کاهش حقوق وزرا/ کسری بودجه دامن سعودی‌ها را گرفت