افسر بلندپایه گارد ریاست جمهوری صدام وزیر جنگ داعش می‌شود

گروه تروریستی داعش یک سرتیپ گارد ریاست جمهوری صدام را به عنوان وزیر جنگ جدید خود منصوب کرد.