ستاره افغانی فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید