مدیر عامل «پگاترون» تحلیل های مربوط به فروش آیفون را بی اساس می داند