ورود کاروان‌های امداد به چهار شهر محاصره‌شده در سوریه

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از ورود کاروان‌‌های امداد به چهار شهر محاصره‌شده در سوریه خبر داده است.