بازداشت وزیر دارایی برزیل

پلیس برزیل روز دوشنبه وزیر دارایی این کشور را به ظن فساد مالی بازداشت کرد.