درخواست ارتش سوریه برای دوری ساکنان «حلب شرقی» از مراکز تروریستی