بیرانوندپنجمین‌شماره‌یک تیم‌ملی در دوران کی‌روش

علیرضا بیرانوند در دوران حضور کی روش پنجمین گلر شماره یک اوست .