خاطره‌ای تاریخی فوتبال‌ملی و خداحافظی پنجعلی

درست ۲۵ سال قبل محمد پنجعلی، بهترین مدافع آخر فوتبال ملی ایران از فوتبال ملی خداحافظی کرد.