تئوری هرج و مرج؛ راهکار محققان برای چالش های اخیر قانون مور