ایران باید تا سال ۱۴۰۴ در گردشگری کشور اول باشد/پس از جنگ به صنعت توریسم تاکید داشتیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد:پس از جنگ و آغاز دوره سازندگی، شخص رهبری و دولت بر توجه به میراث فرهنگی و صنعت توریسم تأکید داشتند.