رایزنی وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک

وزرای خارجه ایران و اندونزی در نیویورک ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه را بررسی کردند.