ندیم امیری، پدیده جدید فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید