گزافه گویی ارنست مونیز: واشینگتن به توافق هسته ای پایبند بوده است