درخواست ارتش سوریه از ساکنان حلب برای دوری از مواضع تروریست ها