القاعده سوریه به دریافت سوریه از آمریکا اعتراف کرد