پرداخت سود سهامداران شرکت بیمه سرمد در شعب بانک صادرات ایران