آغاز رقابت های پرش با اسب قهرمانی کشور

رقابت های پرش با اسب قهرمانی کشور از عصر امروز با حضور ۴۳ سوارکار آغاز شد.۲۰:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر