حرف زدن در شورای امنیت راحت است

ظریف در توئیت جدید نوشت:حرف زدن در شورای امنیت راحت است.