ترامپ: در صورت انتخاب، بیت المقدس را به عنوان مرکز اسرائیل به رسمیت خواهم شناخت