اتحادیه اروپا نگران استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی است