عربستان حقوق نمایندگان مجلس و وزرا را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد