صدها کارگر پاکستانی بدون دریافت دستمزد عربستان را ترک می‌کنند