در ۷۱ سال گذشته هیچ پیشرفتی در خلع سلاح هسته ای بدست نیامده است

عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در مراسم سالروز قرار داد امحای سلاح های هسته ای گفت: هیچ پیشرفتی در امحای سلاح های هسته ای کشورهای برخوردار دیده نمی شود.۲۱:۰۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر