در ۷۱ سال گذشته هیچ پیشرفتی در خلع سلاح هسته ای بدست نیامده است