چرا قربانیان داعش هنگام ذبح شدن آرام و تسلیم هستند؟